30. výročí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX

Historie Centra na časové ose
( PDF soubor, 70 kB)

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně je samostatné vědeckovýzkumné pracoviště, které se dlouhodobě věnuje studiu vlastností a rizik spojených se znečištěním životního prostředí chemickými látkami.

Kořeny centra RECETOX sahají do listopadu roku 1983, kdy byla založena Katedra ochrany a tvorby životního prostředí PřF MU zaměřená na komplexní ekologický výzkum. V roce 1987 se pracoviště přejmenovalo na Katedru ochrany životního prostředí. V počátcích bylo těžiště centra v analytické chemii životního prostředí. V 90. letech 20. století se Katedra ochrany životního prostředí změnila na Katedru chemie životního prostředí a ekotoxikologie a nově se rozvíjely směry ekotoxikologie a analýza rizik. Instrumentální vybavení pracoviště podpořil projekt programu Phare EU. Vzniklo tak Výzkumné centrum pro chemii a ekotoxikologii, které koordinovalo přenos nových environmentálně chemických a ekotoxikologických technik do České republiky a dalších zemí EU (1993–1997).

V roce 2001 se od mateřského centra oddělilo Centrum biostatistiky a analýz, nynější Institut biostatistiky a analýz (IBA), společné pracoviště Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Od roku 2001 se pracoviště věnuje inventuře perzistentních chemických látek v prostředí. Mezinárodní aktivity podporovaly dva významné projekty, a to inventura perzistentních organických polutantů v Evropě (2001–2004, Program OSN pro životní prostředí, UNEP Chemicals) a ustavení mechanismu implementace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v podmínkách České republiky – „Příprava Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy“ (2001–2003, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj, UNIDO). Na ně pak navazuje rámcová smlouva s Ministerstvem životního prostředí o ustavení Národního centra pro perzistentní organické polutanty z roku 2006 a jmenování Regionálním centrem pro budování kapacit a přenos technologií Stockholmské úmluvy v regionu střední a východní Evropy v roce 2009.

Významným mezinárodním oceněním bylo získání projektu centra excelence „RECETOX – Centre of Excellence in Environmental Chemistry and Ecotoxicology“ financovaného z prostředků EU v letech 2003–2005. Na něj pak navazovaly výzkumný záměr INCHEMBIOL (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni, 2007–2011). Vybudování výzkumné infrastruktury RECETOX podpořil projekt CETOCOEN Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (OPVaVpI).

Dnes je centrum RECETOX samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který zajišťuje výuku v oborech chemie životního prostředí, ekotoxikologie a matematická biologie a výzkum v oblasti chemického znečištění prostředí a jeho důsledků pro živé organismy. Současná podoba výzkumné infrastruktury RECETOX jsou čtyři vědecké programy (chemie životního prostředí a modelování rizik, organická fotochemie a supramolekulární chemie, ekotoxikologie a proteinové inženýrství), tři centrální jednotky výzkumné infrastruktury (laboratoře stopové analýzy, environmentální databáze GENASIS a epidemiologická databáze ELSPAC) a dvě aplikační centra.

Od roku 2012 poskytuje infrastruktura otevřený přístup (tzv. „open-access“) českým i mezinárodním vědcům. RECETOX v současnosti poskytuje podporu v oblasti monitorování a analýz znečištění životního prostředí v 58 zemích světa, podílí se na téměř 50 výzkumných projektech a 30 projektech smluvního výzkumu ročně a pořádá alespoň jednu mezinárodní akci měsíčně.

Kalendář akcí, které se v souvislosti s 30. výročím od založení centra pořádáme v roce 2013, je k dispozici zde.