Výzva k vyjádření zájmu o pozici člena Správní rady EFSA

Evropská komise vyhlásila otevřené výběrové řízení pro obměnu 7 z celkem 14 členů Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), jejichž mandát vyprší dne 30. června 2018.


Úřad EFSA byl ustanoven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. V souladu s článkem 25 tohoto nařízení jsou členové Správní rady jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci EU. Navíc, čtyři z těchto členů musí mít zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách. Funkční období je čtyřleté a je stanoveno od 1. července 2018 do 30. června 2022.

Vlastní výzva byla publikována v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Union) dne 24. března 2017 (část C). Složení Správní rady, její roli a působnost, ale především podrobné informace týkající se kvalifikace uchazečů pro tuto pozici a výběrová kritéria lze najít na internetové adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.092.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2017:092:TOC. Stejně tak je možné zde nalézt další informace týkající se jmenování a mandátu členů Správní rady, účasti na zasedáních nebo rovných příležitostech pro uchazeče.

Termín pro podání žádosti je 19. května 2017 (12:00 hodin bruselského času). Zájemci o tuto pozici mohou využít on-line způsob podání žádosti. Formulář musí být v tomto případě stažen z příslušných webových stránek, uložen a následně odeslán za pomocí odesílacího tlačítka, které je součástí formuláře. Nutno mít však na zřeteli, že k formuláři žádosti je i zde nutné přiložit životopis a podepsané prohlášení o střetu zájmů. Formulář žádosti a prohlášení o střetu zájmů mohou potenciální uchazeči najít na adrese: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en

Pokud si žadatel přeje zaslat žádost v jiném oficiálním jazyku EU než v jazyku anglickém, může vyplnit anglický formulář v jazyku, kterému dává přednost nebo kontaktovat sekretariát na e-mailové adrese sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu a vyžádat si zde příslušnou jazykovou verzi formuláře. Vyplněná žádost, životopis uchazeče a vyplněné prohlášení o střetu zájmů musí být ve stanoveném termínu odesláno zpět na uvedenou e-mailovou adresu sekretariátu. Po předložení všech žádostí vypracuje Evropská komise seznam kandidátů, který spolu s odpovídající dokumentací předloží Radě EU, která následně na základě konzultací a stanoviska Evropského parlamentu jmenuje nové členy Správní rady.

Všichni kandidáti ucházející se o pozici člena Správní rady EFSA na základě této výzvy budou informováni o výsledku výběrového řízení. Evropská komise zajišťuje všem uchazečům zpracování a ochranu osobních dat v souladu s platnou legislativou.

2.5.2017


Zpět