Budování kapacit pro zapojení do expertních skupin

Ve dnech 6.–8. února 2018 se v Brně v RECETOX uskutečnilo regionální zasedání pro zástupce zemí střední a východní Evropy, s cílem zlepšit využití dostupné expertizy a znalostí v rámci členství v odborných orgánech Rotterdamské úmluvy (Výbor pro přezkum chemických látek, CRC) a Stockholmské úmluvy (Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů, POPRC). Jednání se zúčastnilo 24 delegátů z 19 zemí střední a východní Evropy a některých zemí střední Asie.


Šlo o velmi úspěšné zasedání zaměřené na praktické dovednosti a tímto bychom rádi poděkovali jak Kei Ohno-Woodall tak Alainu Wittigovi a členkám CRC a POPRC za region za nasazení a přípravu skupinových tréninků. Účastníci si vyzkoušeli na praktických cvičeních přípravu dokumentace, která je nutná pro notifikace pro látky podléhající postupu předchozího souhlasu i jaké informace jsou potřebné během všech etap hodnocení kandidátských chemických látek v rámci Stockholmské úmluvy a kde je nalézt, či jaká spolupráce je potřebná na národní i mezinárodní úrovni.

Věříme, že se v takovýchto seminářích bude i nadále pokračovat neboť představují velmi užitečný prostor pro praktické budování kapacit a sdílení konkrétních národních zkušeností napříč regionem. Kromě toho, experti ze sekretariátu i členové POPRC a CRC dokázali obratem reagovat na praktické dotazy z publika. Ukázalo se rovněž, že region má kapacitu zapojit se do hodnocení a připravit podklady pro “dossiers”. Je možné, že některé země se tak do dalších etap více zapojí (než tomu bylo dosud, případně, pokud nebudou v roli zpravodaje k té které kandidátské látce).

Během jednání se účastníci shodli na potřebě CEE regionálního projektu podporujícího expertní kapacity pro nakládání s chemickými látkami v našem regionu zaměřeným na nové látky a v diskusi se podělili o stav/vnímání genderových otázek při nakládání s chemickými látkami v našich zemích.
Rádi bychom tímto poděkovali za finanční podporu poskytnutou Evropskou unií a Německem pro uspořádání jednání.

Další informace

Fotogalerie

10.4.2018


Zpět