Úvod Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Deve

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity buduje nový koncept vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj

Rychlý rozvoj lidské společnosti a s tím související globální změny přírodního prostředí vyvolávají potřebu změnit tradiční pohled společnosti na vzdělávání. Požadavek na nový koncept „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ je v posledních letech opakovaně formulován ve strategických dokumentech EU i OSN, jako je Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj nebo Agenda 21. Základní myšlenkou diskutovaného schématu je vybudování znalostního trojúhelníku založeného na vzdělávání, výzkumu a inovacích. Celý koncept musí být ve svých přístupech interdisciplinární a aplikovatelný na reálné prostředí a musí stírat hranice mezi akademickým a neakademickým vzděláváním, což vyžaduje úzkou spolupráci mezi zainteresovanými institucemi na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Regiony mají pro tyto aktivity optimální velikost: jsou dostatečně malé, aby udržely aktivní kontakt s obyvateli, a dostatečně velké, aby zapojily do hry široké spektrum institucí od univerzit až po průmyslové podniky. Za klíčové hráče stimulující celý proces jsou při tom považovány právě univerzity.

Kniha „Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice“ (Víceúrovňové vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Evropě: Přehled nejlepších projektů), která právě vychází, je výstupem mezinárodního projektu LENSUS zaměřeného na sestavení databáze evropských projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání pro udržitelný rozvoj a vytvoření evropské sítě spolupracujících pracovišť. Podrobně představuje šest projektů, které byly v závěru projektu vyhodnoceny jako nejlepší. Je dobrou zprávou pro Jihomoravský region, že jsou mezi nimi projekty Národního centra pro perzistentní organické polutanty (POPs) a Regionálního centra pro budování kapacit a přenos technologií realizované Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity.

Centrum RECETOX garantuje výuku oborů chemie životního prostředí, ekotoxikologie a matematické biologie na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. Kromě toho získalo v letošním roce projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na rozvoj širšího konceptu environmentálního vzdělávání na Masarykově univerzitě. V souladu s principem celoživotního vzdělávání ale také pořádá jednodenní intenzivní environmentální kursy pro střední školy, pracuje s nadanými středoškolskými studenty a podílí se na celoživotním vzdělávání učitelů základních škol. Při organizaci těchto aktivit spolupracuje s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu a dalšími regionálními institucemi. Kromě toho ve spolupráci s krajskými úřady pořádá semináře pro pracovníky environmentálních odborů městských a krajských úřadů a účastní se jimi pořádaných akcí pro starosty. Nezanedbává ani účast na osvětových a popularizačních akcích zaměřených na širokou veřejnost, jako jsou Den vědy, Noc vědců nebo Chemické jarmarky, pořádaných z iniciativy města, kraje a MŽP.

Zmiňovaný projekt Národního POPs centra plní funkci mostu, který na národní úrovni spojuje tyto vzdělávací aktivity jak s akademickým výzkumem, tak s aplikační praxí. Externisté jsou zapojeni do výukových aktivit a studenti do řešení aplikačních projektů. Nové poznatky generované ve vědeckých projektech jsou okamžitě převáděny do podoby odborných podkladů využitelných vládou ČR při implementaci mezinárodních smluv o toxických látkách, ministerstvy, krajskými úřady i průmyslovými podniky. Data o kvalitě prostředí jsou základem veřejně přístupných environmentálních databází, modelů a informačních systémů.

Projekt Regionálního centra pro budování kapacit a přenos technologií převádí víceúrovňový vzdělávací proces do mezinárodní roviny. Konference, semináře a tréninkové kursy podporují budování environmentálních kapacit v rozvojových zemích a mezinárodní letní škola je dokonce sponzorovaná Environmentálním programem OSN jako oficiální tréninková aktivita na podporu Světového monitorovacího plánu.

V projektech Národního a Regionálního centra je univerzita zdrojem technické expertízy i kritického myšlení a hnací silou spolupráce se státní správou, krajskými autoritami i průmyslovými partnery. Uvádí tak vlastně do života celý koncept znalostního trojúhelníku (vzdělávání-výzkum-inovace).

Multi-Actor Learning for Regional Sustainable Development in Europe: A Handbook of Best Practice

Zpět