Úvod SYNERGIES SUCCESS STORIES

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku

Deset let od podpisu slaví letos Stockholmská úmluva (SÚ) o perzistentních organických látkách, celosvětová úmluva zaměřená na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy, která se konala ve dnech 25. – 29. dubna ve švýcarské Ženevě a které se zúčastnilo 700 delegátů reprezentujících vlády signatářských zemí i nevládní organizace a agentury Spojených národů, se bilancovalo uplynulé desetiletí i přijímala důležitá rozhodnutí pro léta nadcházející.

Jako důležitý partner podporující realizaci SÚ bylo v Ženevě prezentováno Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně, které zároveň pracuje jako Regionální centrum SÚ pro budování kapacit a přenos technologií (nejen) ve střední a východní Evropě. Centrum RECETOX je aktivním spoluhráčem sekretariátu SÚ zejména na poli zajištění celosvětového měření koncentrací toxických látek v ovzduší, přičemž samo realizuje měřící sítě v celé Evropě, Africe a části Asie.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, které bylo v loňském roce založeno z prostředků projektu Operačního programu Věda a vývoj pro inovace (OP VaVpI) CETOCOEN, si za jeden ze svých zásadních cílů položilo vývoj environmentálního informačního systému, který by na národní i mezinárodní úrovni shromažďoval informace o kontaminaci životního prostředí a umožňoval jejich vizualizaci a interpretaci pro potřeby odborné i laické veřejnosti. A právě tento informační systém GENASIS (přístupný nyní veřejnosti na adrese www.genasis.cz) byl na 5. Konferenci stran oceněn jak „Success story“, příklad úspěšného projektu podporujícího realizaci mezinárodních úmluv o chemických látkách (Stockholmské, Basilejské a Rotterdamské úmluvy). Projekt GENASIS byl jako jeden z mála světových projektů vybrán do publikace „Synergies Success Stories“která byla u příležitosti konference vydána, a zástupci Centra měli možnost projekt v Ženevě prezentovat delegátům konference.

Toto ocenění je dalším důkazem, že aplikovaný výzkum Centra je zaměřen na vysoce aktuální otázky a reflektuje požadavky na zvýšení dostupnosti dat a informací formulované v řadě evropských i celosvětových strategických dokumentů na podporu dlouhodobé udržitelnosti rozvoje společnosti.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech je globální environmentální smlouvou, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů, tedy toxických látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké vzdálenosti a kumulovat se v živých organismech.

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jejímž cílem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka před nepříznivými účinky nebezpečných chemických látek a pesticidů v mezinárodním obchodu.

Bazilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, jejímž cílem snížení pohyby nebezpečných a ostatních odpadů přes hranice států, zneškodnění nebezpečných odpadů a minimalizace jejich vzniku a pomoc rozvojovým zemím při transpozici systémů environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady.  

SYNERGIES SUCCESS STORIES

Zpět