Odborné akce Ovzduší 2013 Organizační pokyny a program

Organizační pokyny a program

Jednání konference bude probíhat v následujících tematických okruzích:

  1. Aktuální problémy legislativy v oblasti ochrany ovzduší a mezinárodní úmluvy
  2. Antropogenní a přírodní zdroje znečištění atmosféry, emisní inventury
  3. Stav znečištění atmosféry v ČR a SR a jeho monitoring
  4. Částice v atmosféře, atmosférické aerosoly
  5. Znečištění vnitřního prostředí
  6. Vlivy znečištěného ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí a zdraví člověka
  7. Metody odběrů a analýzy emisí, volného ovzduší a depozice

Každý okruh bude uveden plenární přednáškou (30 min) a dále budou následovat krátké přednášky (20 min.) a plakátová sdělení.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr přednášek a na jejich případné přeřazení do sekce plakátových sdělení. Plakátová sdělení budou hlavní platformou prezentace výsledků a diskuse k problémům, budou vystavena po celou dobu konference, ve vyhrazený čas i za účasti autorů.

Prezentace přednášek se bude konat s využitím powerpointu.
Plakátová sdělení budou prezentována na panelech o rozměrech 120 x 150 cm.

Součástí konference bude sborník všech přednášek a plakátových sdělení. Závazný termín dodání textů je 28. 2. 2013, poté už nebudou texty zařazeny do sborníku. Texty budou akceptovány ve formátu editoru MS Word s grafy a obrázky v MS Excel zaslané na e-mailovou adresu ruzickova@recetox.muni.cz. V případě komplikací s otevřením textu přes e-mailovou korespondenci bude text zaslán na CD společně s jednou kontrolní tištěnou verzí schopnou přímé reprodukce. Veškeré podrobnosti týkající se prezentace přednášek a plakátových sdělení jsou uvedeny v „pokynech pro autory“. Všem účastníkům konfe-rence bude k dispozici i CD verze vydaného sborníku - pouze na základě závazné objednávky.

Jednání bude probíhat od 15. 4. 2013 od 8.00 hod. do 17. 4. 2013 do 12.00 hod. Registrace účastníků bude zahájena 14. 4. 2013 odpoledne a program bude zahájen téhož dne večer Get-Together-Party.