Odborné akce Ovzduší 2015 Organizační pokyny a program

Organizační pokyny a program

Jednání konference bude probíhat v následujících tematických okruzích:

1) Aktuální problémy legislativy v oblasti ochrany ovzduší a mezinárodní úmluvy
2) Antropogenní a přírodní zdroje znečištění atmosféry, emisní inventury
3) Stav znečištění atmosféry v ČR a SR a jeho monitoring
4) Částice v atmosféře, atmosférické aerosoly
5) Znečištění vnitřního prostředí
6) Vlivy znečištěného ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí a zdraví člověka
7) Metody odběrů a analýzy emisí, volného ovzduší a depozice

Každý okruh bude uveden plenární přednáškou (30 min) a dále budou následovat krátké přednášky (20 min.) a plakátová sdělení.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr přednášek a na jejich případné přeřazení do sekce plakátových sdělení. Plakátová sdělení budou hlavní platformou prezentace výsledků a diskuse k problémům, budou vystavena po celou dobu konference, ve vyhrazený čas i za účasti autorů.

Prezentace přednášek se bude konat s využitím powerpointu.
Plakátová sdělení budou prezentována na panelech o rozměrech 120 x 150 cm.

Abstrakty přednášek a plakátových sdělení obdrží účastníci elektronicky, na mikro USB flash discích. Závazný termín pro dodání textů je 31. 3. 2015. Texty budou ak-ceptovány ve formátu editoru MS Word s grafy a obrázky v MS Excel zaslané na e-mailovou adresu ruzickova@recetox.muni.cz. Veškeré podrobnosti týkající se prezentace přednášek a plakátových sdělení jsou uvedeny v pokynech pro autory.

Jednání bude probíhat od 20. 4. 2015 od 9.00 hod. do 22. 4. 2015 do 12.00 hod. Registrace účastníků bude zahájena 19. 4. 2015 odpoledne a program bude zahájen téhož dne večer Get-Together-Party.