Odborné akce Ovzduší 2017 Organizační pokyny a program

Organizační pokyny a program

Jednání konference bude probíhat v následujících tematických okruzích:

1) Aktuální problémy legislativy v oblasti ochrany ovzduší a mezinárodní úmluvy
2) Antropogenní a přírodní zdroje znečištění atmosféry, emisní inventury
3) Klimatické změny a trendy skleníkových plynů v atmosféře
4) Stav znečištění atmosféry v ČR a SR, jeho důsledky na prostředí a zdraví člověka a monitoring
5) Částice v atmosféře, atmosférické aerosoly, Projekt ACTRIS
6) Znečištění vnitřního prostředí
7) Metody odběrů a analýzy emisí, volného ovzduší a depozice

Každý okruh bude uveden plenární přednáškou (30 min) a dále budou následovat krátké přednášky (20 min) a plakátová sdělení.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr přednášek a na jejich případné přeřazení do sekce plakátových sdělení. Plakátová sdělení budou hlavní platformou prezentace výsledků a diskuse k problémům, budou vystavena po celou dobu konference, ve vyhrazený čas i za účasti autorů.

Prezentace přednášek se bude konat s využitím powerpointu.
Plakátová sdělení budou prezentována na panelech o rozměrech 120 x 150 cm.

Abstrakty přednášek a plakátových sdělení obdrží účastníci elektronicky, na mikro USB flash discích. Závazný termín pro dodání textů je 15. 3. 2017. Texty budou akceptovány ve formátu editoru MS Word s grafy a obrázky v MS Excel zaslané na e-mailovou adresu ruzickova@recetox.muni.cz. Veškeré podrobnosti týkající se prezentace přednášek a plakátových sdělení jsou uvedeny v pokynech pro autory.

Jednání bude probíhat od 10. 4. 2017 od 9.00 hod. do 12. 4. 2017 do 12.00 hod.