OP VVV RECETOX RI

RECETOX RI

Tento projekt se zaměřuje na důležitou interdisciplinární oblast výzkumu spojujícího kontaminaci životního prostředí a lidské zdraví. Výzkum v této hraniční oblasti je zásadní pro řešení aktuálních společenských výzev, jako je kvalita života, stárnutí populace nebo bezpečnost potravin. Stárnutí populace a rostoucí incidence některých onemocnění byly identifikovány jako důležitý společenský problém s dopadem na ekonomiku a následně reflektovány v evropských i národních prioritách.

Rostoucí potřeba monitorovat výskyt těchto specifických onemocnění (neurodegenerativní poruchy, alergická onemocnění, imunitní selhání, metabolické poruchy) v populaci v závislosti na jejich environmentálních, sociálních a ekonomických determinantech (socioekonomická situace, výživa, životní styl, nadužívání alkoholu a drog, expozice toxickým látkám) zdůraznila důležitost velkých populačních studií. Tyto studie musí být ovšem navázány na nejlepší dostupné metody a technologie v relevantních výzkumných oblastech (analytická chemie a biochemie, toxikologie, analýza rizik, biostatistika, modelování, epidemiologie). Projekt RECETOX RI přispívá k budování unikátní expertízy na pomezí biomedicíny, environmentálních a společenských věd a informačních technologií.

Cílem projektu je dlouhodobě udržet špičkovou kvalitu environmentálního výzkumu realizovaného v centru RECETOX a dále ji rozšířit do nových kompetitivních oblastí výzkumu slibujících zvýšení společenského dopadu tohoto výzkumu a vytváření výsledků s budoucím aplikačním potenciálem. Toho bude dosaženo (i) vybudováním nové kapacity pro dlouhodobou archivaci environmentálních i lidských vzorků vybavenou technologií pro jejich bezpečné a dlouhodobě udržitelné skladování, (ii) vývojem souboru špičkových vzorkovacích a analytických metod potřebných pro realizaci takového výzkumu, (iii) dalším rozvojem velkoplošných environmentálně expozičních studií poskytujících odpovědi na zásadní společenské otázky, a (iv) budováním expertízy v oblasti dlouhodobých populačních studií, které umožňují propojení dat o environmentální a lidské expozici s daty o lidském zdraví.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu RECETOX RI ve výši 213 797 832,50 Kč.