Struktura Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Další informace:

Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Divize ekotoxikologie realizuje výzkum a vývoj, služby a výuku v oblasti hodnocení toxicity a ekotoxicity významných kontaminantů a hlavních matric životního prostředí (voda, sedimenty, půda, ovzduší). Využívá in vitro molekulárně biologické a biochemické metody a in vivo experimenty se zástupci organismů na různých úrovních potravního řetězce (producenti, konzumenti, destruenti).

Hlavní cíle:

  • poznání (eko)toxických a genotoxických účinků antropogenních (zejména organických) polutantů u živých organismů včetně člověka
  • zavádění rychlých testů toxicity a praktické využití ekotoxikologických metod k sledování toxicity a kontaminace
  • výzkum negativních dopadů živin (eutrofizace) a přírodních toxinů a huminových látek

Vědeckovýzkumná činnost divize se prakticky orientuje na tyto hlavní oblasti:

  • Výzkum in vitro biochemických a buněčných mechanismů toxicity organických polutantů; vývoj a využití nových in vitro technik pro hodnocení komplexních vzorků z prostředí
  • Studium in vivo akutních i chronických účinků organických látek, přírodních toxinů (cyanotoxinů) a komplexních kontaminovaných směsí na organismy v prostředí
  • Hodnocení ekologických rizik - analyzuje pravděpodobnost výskytu škodlivých ekologických účinků, které nastaly nebo mohou nastat jako výsledek expozice jedním či více stresory. Hodnocení lze rozdělit na tři hlavní scénáře, dělené dle habitatu: terestrický, mokřad a akvatický.
  • Hodnocení zdravotních a humánních rizik
    • Půda (dermální kontakt, ingesce kontaminovaného média, inhalace)
    • Voda (dermální kontakt, ingesce kontaminovaného média, inhalace)
    • Vzduch (inhalační expozice)
    • Potraviny (ingesce kontaminovaného média)