Struktura Environmentální chemie a modelování

Environmentální chemie a modelování

Další informace:

environmentalni chemie

Divize je zaměřena na získávání experimentálních dat a vědeckých poznatků souvisejících s kontaminací prostředí toxickými látkami (perzistentní organické polutanty, polární organické látky, těžké kovy, organokovy). Pro hodnocení možné expozice člověka a organismů je nutné studium a poznání osudu chemických látek, tedy transportních a transformačních procesů. Kromě výzkumné činnosti zabezpečuje divize také pedagogickou činnost ve studijním oboru Chemie životního prostředí (bakalářský, magisterský a doktorský studijní program na PřF MU). Pracovníci vedou studentské bakalářské, diplomové a disertační projekty, které vždy přímo souvisí s řešenými výzkumnými projekty a s potřebami praxe.

V rámci divize je studována řadu dílčích oborů zájmu:

  • zdroje toxických látek a jejich vstupy do prostředí,
  • fyzikálně-chemické vlastnosti toxických látek
  • jejich distribuce v abiotických a biotických složkách prostředí, distribuční rovnováhy,
  • hladiny kontaminace v jednotlivých složkách prostředí a živých organismech,
  • migrační schopnosti polutantů v reálných podmínkách,
  • transport uvnitř složky, mezi složkami prostředí, dálkový transport
  • význam biodostupnosti chemických látek v různých matricích,
  • abiotické a biotické transformace, průběh transformačních reakcí a jejich produkty.

Vědeckovýzkumná činnost oddělení se realizuje v pěti tematických směrech:

Vývoj vzorkovacích a analytických metod pro abiotické a biotické složky prostředí, zejména pasivní vzorkování a pokročilé analýzy (HR-GC-MS, LC-MS/MS, ICP-OES, ICP-MS) nově sledovaných látek.

Fázové rovnováhy a transportní procesy v jednotlivých složkách prostředí i mezi nimi s pomocí laboratorních i terénních experimentů.

Abiotické transformace zaměřené na studium fotochemických transformací organických látek v tuhých environmentálních matricích a na jejich povrchu (led, sníh, povrch půdy a vegetace).

Biosenzory a přírodní biokatalyzátory pro biotechnologie a aplikace v ochraně životního prostředí; realizace ve spolupráci s Loschmidtovými laboratořemi PřF MU.

Environmentální modelování využívá data z environmentálního monitoringu a z laboratorních experimentů pro vývoj modelů osudu, transportu a obsahu látek v environmentálních matricích