Struktura Informační systém GENASIS

Informační systém GENASIS

Další informace:

Laboratoř analýzy dat

Globální systém pro hodnocení životního prostředí GENASIS (Global ENvironmental ASsessment and Information System) je úložiště dat o životním prostředí, které poskytuje komplexní informace o jeho chemické kontaminaci. GENASIS propojuje data z dlouhodobých monitorovacích programů provozovaných RECETOX s validovanými daty z partnerských institucí. Poskytuje archivaci, správu dat a analytické zpracování a interpretaci dat.

Uživatelé GENASIS získají všechny dostupné aktuální informace o prostorových a časových trendech koncentrací chemických látek v různých složkách životního prostředí (vzduch, voda, půda, biota a lidské tkáně), které si mohou třídit, prohlížet, analyzovat a interpretovat pomocí on-line nástrojů GENASIS: informačního portálu, analytických nástrojů, publikační platformy a on-line vizualizace dat. GENASIS je součástí jednotného informačního systému o životním prostředí (JISŽP). Jeho nástroje jsou navrženy tak, aby podporovaly zejména naplňování závazků Stockholmské úmluvy i jiných mnohostrannými úmluv o životním prostředí (MEA), ale také rozhodovací procesy na národní úrovni. Na mezinárodní úrovni pak GENASIS dokáže poskytnout informace pro globální monitorovací programy, sekretariáty mnohostranných úmluv o životním prostředí a instituce EU a OSN zabývající se životním prostředím. Více informací naleznete na www.genasis.cz.

Výzkumný potenciál

  • Vývoj datových úložišť, interdisciplinárních víceúrovňových databázových systémů a internetových portálů optimalizovaných pro simultánní přístup více uživatelů
  • Komplexní on-line informační systémy pro správu dat o životním prostředí
  • Vývoj nových environmentálních modelů, hodnotících nástrojů a technik pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hodnocení ekologických rizik (ERA)
  • Nástroje pro správu a vizualizaci dat využívající GIS (Geografický informační systém)
  • Analýzy příčinných vztahů, prostorového a časového rozložení v environmentálních datech
  • Vývoj vědecky orientovaného softwaru, pokročilé statistické zpracování dat
  • Informační a komunikační technologie a environmentální informatika se zaměřením na vývoj nových nástrojů komplexně popisujících životní prostředí