Struktura Laboratoře stopové analýzy

RECETOX: Laboratoře stopové analýzy

Laboratoř stopové analýzy poskytuje analytické zázemí pro všechny ostatní divize Centra. Profesionální personální obsazení, práce v režimu QA/QC, aplikace validovaných analytických metod a moderních zařízení pro extrakce, frakcionace a čištění vzorků zaručuje vysoce kvalitní výsledky s nízkými limity detekce. Instrumentace zahrnuje vysokorozlišovací (HRGC-HRMS) i nízkorozlišovací techniky chromatografie a hmotnostní spektroskopie: GC-MS (trojitý i jednoduchý kvadrupól, iontová past, elektronová i chemická ionizace), GC-ECD a GC-FID pro analýzu nepolárních látek, HPLC-MS (trojitý kvadrupól a Q-trap), HPLC-FLD, HPLC-DAD, HPLC-ECD pro analýzu polárních organických polutantů, právě tak jako ICP-MS pro analýzy organokovů, těžkých kovů či speciační analýzy.

Kromě běžně stanovovaných perzistentních organických polutantů typu polychlorovaných bifenylů, organochlorovaných pesticidů a polyaromatických uhlovodíků jsou prováděny analýzy polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů, polychlorovaných naftalenů a nových typů polutantů (bromované zpomalovače hoření chlorované parafíny s krátkým a středním řetězcem a perfluorované sloučeniny). Dále jsou měřeny polární pesticidy včetně jejich metabolitů, výbušniny, steroidy nebo přírodní toxiny (např. toxiny sinic). Z anorganických látek je běžně stanovováno prvkové složení a obsahy těžkých kovů včetně speciační analýzy.

Kromě analytické práce obstarává laboratoř vlastní monitorovací programy jako dlouhodobé sledování kontaminace abiotických (ovzduší, srážky, půda, voda, sediment) i biotických (jehličí, mechy, lišejníky) environmentálních matric na pozaďové stanici sítě EMEP v Košeticích (spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem). Dalším významným projektem je celorepubliková modelová síť monitoringu ovzduší MONET založená na technice pasivního vzorkování, která byla postupně rozšířena do celé Evropy a řady zemí Asie a Afriky.
Laboratoř spolupracuje s řadou institucí a podniků na uskutečňování krátkodobých i střednědobých projektů včetně studia kontaminace zatížených lokalit (APOPSBAL, projekt 5FP EU), dopadu ekologických katastrof (6FP projekt ECODIS), klimatických změn (7FP projekt ARCRISK) nebo remediací kontaminovaných půd (7FP projekt isoSOIL).


Nabídka služeb:

  • vzorkování volného ovzduší metodou aktivních a pasivních vzorkovačů,
  • vzorkování srážkových i povrchových vod, sedimentů, půd, biotických materiálů,
  • analýzy vzorků všech uvedených matric na obsah polychlorovaných bifenylů, naftalénů, organochlorovaných pesticidů, chlorovaných parafínů, polyaromatických uhlovodíků a dalších,
  • prvkové složení různých typů vzorků - stanovení obsahu těžkých kovů v abiotických vzorcích životního prostředí (půdy, sedimenty, vody) i biologických materiálech. Speciační analýza toxických a esenciálních prvků v životním prostředí a biologickém materiálu.