Studium a vzdělání

Nové studijní programy

Od jara 2019 se uchazeči o studium na RECETOXu mohou hlásit do nových studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. Výuka v těchto programech bude zahájena od roku 2019 (v akademickém roce 2019/2020). Více informací o nových oborech můžete najít níže a na uvedených odkazech.

Informace pro uchazeče o studium

RECETOX nabízí výuku a studium interdisciplinárních oborů ve všech stupních vysokoškolského vzdělávání. Výuka je realizována ve dvou hlavních oblastech. První je zaměřena na životní prostředí, jeho znečištění a související vliv na zdraví a život člověka a na kvalitu ekosystémů. Druhá se zabývá aplikací matematických a analytických přístupů v biologii, biomedicíně a medicíně. Více informací o poskytovaných studijních porgamech získáte v informační brožurce, která je zde ke stažení.

Soutěž - zapojte se do fotosoutěže na téma Životní prostředí a zdraví!

Životní prostředí a zdraví

Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky s interdisciplinární znalostí biologických a chemických disciplín, kteří se dobře orientují v komplexních environmentálních problémech, jejich souvislostech, příčinách, následcích a řešeních na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na kontaminaci jednotlivých složek životního prostředí toxickými látkami a souvisejícím přímým i nepřímým vlivům těchto látek na kvalitu prostředí a lidského života. Nový program Životní prostředí a zdraví vzniká sloučením a rozšířením oborů Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí s téměř dvacetiletou tradicí.

Studium je určeno pro všechny, kteří mají pozitivní vztah k přírodním vědám, zejména biologii a chemii, zajímají se o problematiku ŽP a chtějí ve své budoucí profesi přispět k řešení environmentálních problémů.

Svým interdisciplinárním pojetím a důrazem na pochopení chemické a biologické podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů je studijní program v podmínkách VŠ vzdělávání v ČR jedinečný.

Ve výuce klademe důraz na rozvoj teoretických znalostí i praktických dovedností studentů formou série přednášek, seminářů, laboratorních praktik, terénních cvičení a exkurzí. Studentům pro jejich rozvoj slouží špičkově vybavená výzkumná a výuková infrastruktura centra RECETOX. Během studia se mohou studenti zapojit do řešení výzkumných projektů, účastnit se mezinárodních stáži na prestižních pracovištích v Evropě i USA nebo zvaných či pravidelných přednášek mezinárodně uznávaných odborníků. Studenti získají důležité přenositelné dovednosti, jako je práce s informacemi a daty, jejich analýza a kritické hodnocení, interpretační, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost vědecké diskuse, příprava odborného textu a jazykové kompetence. Kontakt s praxí je zajištěn formou seminářů za účasti zvaných expertů, exkurzemi a stážemi studentů přímo v praxi.

Absolventi studia jsou připraveni k samostatné odborné práci v oblasti hodnocení a regulace znečištění ŽP a souvisejících dopadů na člověka a ekosystémy nejen v podmínkách ČR ale v kontextu Evropy a globalizovaného světa. Mohou se uplatnit v akademické sféře, zamířit do průmyslu, zdravotnictví, vodohospodářství, zemědělství či potravinářství, popřípadě do regionální samosprávy a státní správy. Mohou pracovat například jako specialista na životní prostředí ve státní správě, nezávislý poradce a konzultant v oboru znečištění životního prostředí, toxikologie a ekotoxikologie, specialista průmyslové ekologie, environmentální manager, hodnotitel environmentálních rizik, vzorkovací technik nebo analytik v chemickém, biochemickém, environmentálním či zdravotnickém zařízení, referent životního prostředí (ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany veřejného zdraví) či inspektor v těchto oblastech. Absolventi jsou též dobře připraveni na pokračující studium zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, environmentální chemii, environmentální epidemiologii a příbuzné obory.

Vzhledem k rostoucí degradaci životního prostředí s negativním dopadem na zdraví člověka a ekosystémů, je odbornost absolventů programu v současné společnosti velice žádaná.

Přihláška ke studiu

Životní prostředí a zdraví je nový studijní program, který bude akreditován se zahájením výuky od roku 2019 (akademický rok 2019/2020). Přihlašovat se přímo na tento obor bude možné od jara 2019.

V roce 2018 (pro akademický rok 2018/2019 se začátkem studia na podzim 2018) se zájemci o tento studijní program formálně přihlašují do:

Po prvním ročníku, kdy oboru Speciální biologie skončí akreditace bude studentům nabídnut přestup do nového studijního programu Životní prostředí a zdraví. Studenti oboru chemie mohou po absolvování bakalářského studia přejít na magisterský obor Životní prostředí a zdraví.

Pro více informací o studijním programu kontaktujte:
Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (hofman@recetox.muni.cz), tel: 775 140 071

Matematická biologie a biomedicína

Matematická biologie se zaměřuje na aplikaci matematických a analytických přístupů v biologickém, biomedicínském a medicínském výzkumu. Studium matematické biologie je příležitostí pro všechny zájemce o biologii, matematiku a informační technologie.
Oblast zájmu matematických biologů lze považovat za velice širokou a sahající na jedné straně od molekulární biologie až po společenstva organismů a ekosystémy, a na druhé straně od čisté abstraktní matematiky až po aplikované programování. Z tohoto důvodu má termín matematická biologie zejména zastřešující význam a pro praktické účely a lepší orientaci studentů se obor rozpadá na tři směry:

  • Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;
  • Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;
  • Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

S ohledem na dynamický rozvoj oboru a jeho rostoucí důležitost je uplatnění matematických biologů velmi široké. Absolventi bakalářského oboru mohou po dokončení studia zůstat v akademické sféře, nebo zamířit do oblasti zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), privátní sféry (farmaceutické firmy, firmy vedoucí a hodnotící klinické studie, společnosti pro marketingové průzkumy) či dalších oborů (zdravotní pojišťovny, státní správa), kde se mohou zabývat např. analýzou epidemiologických dat, hodnocením humánních rizik vyplývajících ze závažných onemocnění, hodnocením genomických dat, klinických studií či ekologických rizik, modelováním v ekologii nebo vývojem softwaru a informačních systémů pro biologii a medicínu.
Více informací o studijním oboru naleznete na webu http://www.matematickabiologie.cz.

Přihláška ke studiu

Matematická biologie je vyučována jako samostatný obor v bakalářském i magisterském stupni studia.
Přihlášky pro studium do oboru Matematická biologie pro akademický rok 2018/2019 lze podávat na webu Masarykovy university.
 

Informační brožurka ke stažení: