Studium a vzdělání Životní prostředí a zdraví

Životní prostředí a zdraví

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky s interdisciplinární znalostí biologických a chemických disciplín, kteří se dobře orientují v komplexních environmentálních problémech, jejich souvislostech, příčinách, následcích a řešeních na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na kontaminaci jednotlivých složek životního prostředí toxickými látkami a souvisejícím přímým i nepřímým vlivům těchto látek na kvalitu prostředí a lidského života. Nový program Životní prostředí a zdraví vzniká sloučením a rozšířením oborů Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí s téměř dvacetiletou tradicí.

Studium je určeno pro všechny, kteří mají pozitivní vztah k přírodním vědám, zejména biologii a chemii, zajímají se o problematiku ŽP a chtějí ve své budoucí profesi přispět k řešení environmentálních problémů.

Svým interdisciplinárním pojetím a důrazem na pochopení chemické a biologické podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů je studijní program v podmínkách VŠ vzdělávání v ČR jedinečný.

Zaměření studia

Ve výuce klademe důraz na rozvoj teoretických znalostí i praktických dovedností studentů formou série přednášek, seminářů, laboratorních praktik, terénních cvičení a exkurzí. Studentům pro jejich rozvoj slouží špičkově vybavená výzkumná a výuková infrastruktura centra RECETOX. Během studia se mohou studenti zapojit do řešení výzkumných projektů, účastnit se mezinárodních stáži na prestižních pracovištích v Evropě i USA nebo zvaných či pravidelných přednášek mezinárodně uznávaných odborníků. Studenti získají důležité přenositelné dovednosti, jako je práce s informacemi a daty, jejich analýza a kritické hodnocení, interpretační, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost vědecké diskuse, příprava odborného textu a jazykové kompetence. Kontakt s praxí je zajištěn formou seminářů za účasti zvaných expertů, exkurzemi a stážemi studentů přímo v praxi.

Uplatnění

Absolventi studia jsou připraveni k samostatné odborné práci v oblasti hodnocení a regulace znečištění ŽP a souvisejících dopadů na člověka a ekosystémy nejen v podmínkách ČR ale v kontextu Evropy a globalizovaného světa. Mohou se uplatnit v akademické sféře, zamířit do průmyslu, zdravotnictví, vodohospodářství, zemědělství či potravinářství, popřípadě do regionální samosprávy a státní správy. Mohou pracovat například jako specialista na životní prostředí ve státní správě, nezávislý poradce a konzultant v oboru znečištění životního prostředí, toxikologie a ekotoxikologie, specialista průmyslové ekologie, environmentální manager, hodnotitel environmentálních rizik, vzorkovací technik nebo analytik v chemickém, biochemickém, environmentálním či zdravotnickém zařízení, referent životního prostředí (ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany veřejného zdraví) či inspektor v těchto oblastech. Absolventi jsou též dobře připraveni na pokračující studium zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, environmentální chemii, environmentální epidemiologii a příbuzné obory.
Vzhledem k rostoucí degradaci životního prostředí s negativním dopadem na zdraví člověka a ekosystémů, je odbornost absolventů programu v současné společnosti velice žádaná.