Věda a výzkum

přístroj - laboratoř Původní Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) bylo ustaveno z fondů PHARE v 90. letech 20. století. V roce 2010 bylo vytvořeno nové Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí s podporou strukturálních fondů EU - OP VaVPI.

Výzkumné a vývojové aktivity centra zahrnují monitoring složek životního prostředí, studium osudu chemických látek v prostředí, studium jejich biologických účinků (ekotoxikologie), analýzu rizik a vývoj informačních a expertních systémů.

Na činnosti centra se podílí nejen pracovníci centra, ale i pracovníci kooperujících vědeckých pracovišť a studenti magisterského a postgraduálního studia.

Hlavní koncepční a rozvojové projekty:

  • CETOCOEN

    - projekt operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace.

  • GENASIS

    - vývoj informačního a expertního systému pro environmentální data

Kromě vlastního výzkumu je pozornost věnována také diseminaci a transferu know-how, které zajišťují: