Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty

Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR (RECETOX NETWORKING) (Projekt CZ1.07/2.3.00/20.0053) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2011—2014 Zadavatel Zadavatel: Evropský sociální fond a rozpočet ČR

Projekt RECETOX NETWORKING je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu.

Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (MONETPOP) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Čupr Pavel

Doba řešení Doba řešení: 2013—2015 Zadavatel Zadavatel: TAČR

Cílem projektu je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních polutantů (dále POPs) ve volném ovzduší v ČR metodou pasivního vzorkování.

Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkami (ASSESSPOP) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2013—2015 Zadavatel Zadavatel: TAČR

Tento multifunkční repozitář environmentálních dat bude sloužit jako nástroj pro analýzu výskytu POPs v životním prostředí. Umožní sledování časových a prostorových souvislostí a vizualizaci výskytu POPs v ČR ve formě grafů a map. Bude se jednat o zdroj dat pro využití v dalších odborných výstupech a také o validovaný zdroj výstupů pro naplňování svých závazků vyplývajících z článků 7 a 15 Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a ustanovení v článcích 9 a 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách.

NeedleNet [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Čupr Pavel

Doba řešení Doba řešení: 2014—2014 Zadavatel Zadavatel: Evropský fond regionálního rozvoje, OP přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007–2013, Fond mikroprojektů

Needle – net je projektem příhraniční spolupráce České a Slovenské republiky, který je realizovaný v průběhu roku 2014.

DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2015—2016 Zadavatel Zadavatel: EHP fondy 2009–2014

Cílem projektu je podpořit lepší interpretaci globálně dostupných dat o kontaminaci ovzduší perzistentními organickými polutanty (POPs) a přesnější analýzu jejich dlouhodobých trendů.

CETOCOEN - projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2010—2014 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Cílem projektu CETOCOEN Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí jako Regionálního centra aplikovaného výzkumu.

Bioakumulace perzistentních organických kontaminantů v žížalách ve vztahu k jejich biodostupnosti v půdě (Projekt GA503/10/0125) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hofman Jakub

Doba řešení Doba řešení: 2010—2013 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Cíle projektu jsou: zjistit, jak vlastnosti půd a doba setrvání POPs v půdě ovlivňují jejich biodostupnost pro žížaly; ověřit, zda jsou artificiální půdy
vhodný model reálných půd pro bioakumulaci POPs žížalami; určit, které extrakční metody POPs z půdy mohou předpovídat jejich
biodostupnost pro žížaly.

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION) (Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0213) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hofman Jakub

Doba řešení Doba řešení: 2010—2013 Zadavatel Zadavatel: Evropský sociální fond a rozpočet ČR

Cílem projektu je, aby výuka PřF MU zaměřená na problematiku životního prostředí vzdělávala absolventy/ky lépe připravené na potřeby trhu práce a systematicky vzdělané v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu budou inovovány stávající kurzy a budou vytvořeny kurzy nové. Výuka bude mnohem více propojena s aplikovanou praxí (semináře s hosty, exkurze, stáže).

Důsledky fotochemické aktivity organických polutantů v polárních oblastech [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2010—2013 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Projekt si kladl za cíl experimentální studium vybraných fotoreakcí organických polutantů v matricích ledu a sněhu za podmínek, které odpovídají prostředí polárních oblastí ozařovaných slunečním světlem. Druhým směrem jsou časově rozlišené studie k identifikaci mechanismů takových reakcí.

Zdravotní rizika v Arktidě: Vliv změn v cyklech kontaminantů způsobených změnami klimatu na zdravotní rizika v Arktidě a Evropě (ArcRisk) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2009—2013 Zadavatel Zadavatel: EU

Změny klimatu mohou potenciálně změnit cesty, kterými jsou škodlivé chemické látky transportovány v životním prostředí a kterými vstupují do potravních řetězců.

AQUAREHAB -"Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressed degraded waters and the integration of their impact on river basis management" (EU FP7 IP project) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2009—2013 Zadavatel Zadavatel: EU

Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.

Dlouhodobý monitoring perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky. [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2010—2012 Zadavatel Zadavatel: EU

Projekt je zaměřen na dlouhodobý monitoring perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky. Speciální pozornost je věnována látkám nově zařazeným na seznam Stockholmské úmluvy.

Stanovení sady biologických efektů atmosferických polutantů in vitro [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Novák Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2010—2012 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Základním cílem projektu je získat detailní informace o sezónní variaci a distribuci biologicky aktivních atmosferických polutantů mezi plynnou fázi vzduchu a sadu šesti respirabilních frakcí vzdušného aerosolu in vitro. Získaná toxikologická data budou porovnána s výsledky chemických analýz.

Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2009—2012 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Projekt se bude zabývá vývojem, studiem a využitím fotoaktovovatelných sloučenin v oblasti asymetrické organické syntézy a biochemie. Cílem projetu je vytvoření nové koncepce fotoodštěpitelných chirálních pomocných skupin a vývoj nových fotolabilních chromoforů.

Vývoj nových fotoaktivovatelných systémů pro biologické studie [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2009—2012 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Předmětem projektu je návrh a vývoj nových fotoaktivovatelných/fotoodštěpitelných systémů pro biologické studie. Jedná se o molekuly, ve kterých přítomnost fotomodifikovatelné skupiny potlačuje jejich chemickou nebo biologickou aktivitu, která je obnovena díky následné fotochemické reakci. Projekt bude zaměřen na vývoj takových systémů, které budou splňovat kritéria pro úspěšné využití v biochemii, biologii nebo fyziologii. Výsledky tohoto výzkumu mohou být velmi žádané – tato oblast patří mezi nejcitovanější v celém oboru organické fotochemie.

Analýzy specifických izotopů kontaminantů jako přesné nástroje pro environmentální výzkum, pro charakterizaci a monitoring lokalit a zastoupení zdrojů polutantů v půdě (isoSoil) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2010—2011 Zadavatel Zadavatel: EU

Izotopická analýza jednotlivých environmentálních polutantů je velmi citlivá metoda umožňující charakterizaci kontaminovaných lokalit, určení zdrojů znečištění i monitoring jeho dalšího chování.

MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu. [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Čupr Pavel

Doba řešení Doba řešení: 2010—2012 Zadavatel Zadavatel: EU

Cílem projektu je zřízení společné monitorovací sítě s jednoročním měřícím programem. Tím se získají poprvé v historii srovnatelná data koncentrací POPs ve vzduchu pro celou oblast (Rakousko, JČK, Vysočina a JMK).

ChemPoint - vědci pro chemickou praxi (Projekt EE2.4.12.0026) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2010—2011 Zadavatel Zadavatel: Evropský sociální fond a státní rozpočet

Cílem řešení tohoto projektu v Centru je vytvoření komunity EnviroPoint. Do náplně komunity patří pracovní semináře a workshopy. Cílem je propojovat vědce zabývající se environmentální problematikou s lidmi z aplikované praxe ze stejné oblasti. Součástí je také prezentace aktivit komunity odborníkům i široké veřejnosti.

In vitro metody pro detekci a studium epigenetické toxicity xenobiotik (GACR 525/00/D101) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2010—2011 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Hlavní cíle projektu (1) Zavedení a validace nových biologických in vitro modelů pro výzkum epigenetických mechanismů toxicity; (2) Získání principiálních informací o molekulárních a buněčných mechanismem působení (deriváty PAHs, pesticidy); (3) Screening toxického potenciálu v komplexních vzorcích.

ENVISCREEN - Nové molekulárně biologické a biochemické metody pro monitoring estrogenů a dalších chemických endokrinních disruptorů (projekt NPV2 - 2B08036) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2008—2011 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Projekt je zaměřen na vývoj souboru nových progresivních metodik pro screening a hodnocení endokrinních disruptorů v životním prostředí, které budou navrženy a optimalizovány v souladu se stávajícími i nově připravovanými normami OECD.

Možnosti a limity využití říčních a rybničních sedimentů v zemědělství (projekt QH82083) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Sáňka Milan

Doba řešení Doba řešení: 2008—2011 Zadavatel Zadavatel: NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum

Cílem projektu je stanovení a upřesnění limitů pro vytěžené sedimenty aplikované na půdu, optimalizace systému hodnocení jejich efektů a získání dalších poznatků, potřebných pro jejich bezrizikovou aplikaci. Poznatky budou využity v návrhu úprav legislativy.

SciPOPsCTR - Realizace vědecko-výzkumných cílů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2007—2011 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.

AirToxPM - Komplexní charakterizace prachových frakcí ve volném ovzduší [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2007—2011 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Hlavním cílem projektu je pomocí nejvhodnějších kombinací metod systematicky charakterizovat fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti prachových částic včetně výzkumu a identifikace jejich primárního zdroje, charakterizace jejich sorpčního potenciálu.

Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru (projekt NAZV č. QH71015) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2007—2011 Zadavatel Zadavatel: NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum

Výzkum je zaměřen na poznání hladin a kinetiky akumulace a eliminace toxinů sinic (microcystinů) v komerčních rybách ČR a také dalším faktorům sinic, které ovlivňují kvalitu a technologie v rybářství.

INCHEMBIOL - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (výzkumný záměr MSM0021622412) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2005—2011 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Základním cílem výzkumného záměru je komplexní poznání vztahů a interakcí mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky. Koncepční projekt kombinuje přístupy věd o zemi, řady chemických oborů, biologie a environmentální informatiky.

Moderní přístupy hodnocení sorpce perzistentních organických polutantů v půdě [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bielská Lucie

Doba řešení Doba řešení: 2010—2010 Zadavatel Zadavatel: FRVŠ

Cílem projektu je zavedení nových úloh spojených s využitím superkritické fluidní extrakce (SFE) mezi úlohy stávajících předmětů zaměřených na laboratorní výuku studentů chemie životního prostředí, ekotoxikologie a příbuzných oborů.

Národní POPs centrum ČR 2010 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2010—2010 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí, jakožto gestor plnění Úmluvy v České republice, považovalo vzhledem k nutnosti průběžné implementace a výhledové aktualizace připraveného Plánu za účelné, aby tým odborníků podílející se na sestavení inventury POPs spolupracoval i nadále. Za tímto účelem bylo vytvořeno Národní POPs Centrum.

Mezinárodní letní škola 2010 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2010—2010 Zadavatel Zadavatel: UNEP

Organizace 4. mezinárodní letní školy chemie životního prostředí a ekotoxikologie.

Budování kapacit pro analýzu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší v Africe [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2010—2010 Zadavatel Zadavatel: UNEP

Přenos environmentálních technologií a budování kapacit v rozvojivých regionech je jedním z hlavních úkolů RECETOX jako Regionálního centra Stockholmské úmluvy.pro region střední a východní Evropy.

Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic (GAČR 524/08/0496) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2008—2010 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Cíle projektu zahrnují (1) Charakterizace nově rozpoznaných účinků sinic na biomarkery promoce karcinogeneze; (2) Prostudování biochemických a buněčných mechanismů účinků; (3) Charakterizace nových typů bioaktivních látek; (4) Nové poznatky pro přehodnocení rizik toxických sinic.

Interakce huminových látek a UV-VIS záření s dioxinově aktivními environmentálními polutanty [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bittner Michal

Doba řešení Doba řešení: 2008—2010 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Základním cílem projektu je prostudovat vliv huminových látek (HS) na toxicitu AhR-aktivních polutantů i na směsi AhR-aktivních látek. Vzhledem k fotochemické aktivitě HS bude také prozkoumán vliv světelného záření na AhR-zprostředkovanou toxicitu výše.

Centrum biokatalýzy a biotransformací [Podrobnosti detail]

Doba řešení Doba řešení: 2006—2010 Zadavatel Zadavatel: The Ministry of Education, Youth and Sports

Cílem projektu je vývoj a optimalizace nových biokatalyzátorů (dehalogenas, esteras, nitrilas, amidas, glykosidas a dalších vybraných enzymů), studium mechanismů biokatalýzy a molekulární struktury těchto enzymů, vývoj a zavádění metod pro studium struktury a funkce enzymů a pro jejich cílenou optimalizaci.

Národní POPs centrum ČR 2009 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2009—2009 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí, jakožto gestor plnění Úmluvy v České republice, považovalo vzhledem k nutnosti průběžné implementace a výhledové aktualizace připraveného Plánu za účelné, aby tým odborníků podílející se na sestavení inventury POPs spolupracoval i nadále. Za tímto účelem bylo vytvořeno Národní POPs Centrum.

Národní POPs centrum ČR 2008 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2008—2008 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí, jakožto gestor plnění Úmluvy v České republice, považovalo vzhledem k nutnosti průběžné implementace a výhledové aktualizace připraveného Plánu za účelné, aby tým odborníků podílející se na sestavení inventury POPs spolupracoval i nadále. Za tímto účelem bylo vytvořeno Národní POPs Centrum.

Měření POPs ve volném ovzduší ve dvou OSN regionech: Afrika a Centrální a východní Evropa [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2008—2008 Zadavatel Zadavatel: UNEP

Cílem projektu bylo získat první pilotní data o hladinách perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky.

ECODIS - Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact (EU FP6 contract No. 518043-1) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2005—2008 Zadavatel Zadavatel: EU

Objectives of the project are to develop systems for dynamic sensing of chemical pollution disasters and predictive modelling of their spread and ecological impact. The approaches are based on combinations of analytical and biological (ecotoxicological) tools.

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy (projekt YA512006003 ) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Ráček Jaroslav

Doba řešení Doba řešení: 2006—2007 Zadavatel Zadavatel: MI ČR

Cílem bylo vytvoření přístupného webu státní správy ČR v souladu s mezinárodní metodikou WCAG 1.0 a návrhem metodiky WCAG2.0.

Projekt NOP On-line [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2006—2007 Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost; AstraZeneca ČR

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center ČR

Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2005—2007 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Cílem výzkumu projektu jsou efektivní metody komunikace českých informačních systémů v rámci JISŽP s mezinárodními komunikačními systémy v environmentální oblasti.

Environmentální důsledky fotochemických transformací v ledu a sněhu. (GA205/05/0819) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2005—2007 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Tento projekt sledoval mechanismy fotodegradace běžných environmentálních polutantů v ledu a ve sněhu včetně dopadů těchto degradací na toxicitu těchto matric.

In vitro modely pro studium endokrinní disrupce - účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hilscherová Klára

Doba řešení Doba řešení: 2005—2007 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Cílem projektu bylo zavedení a validace v ČR unikátní baterie in vitro testů pro detekci potenciálu environmentálních polutantů a jejich směsí negativně ovlivňovat endokrinní systém organismů (endokrinní disrupce). Navržené testy studují interakce xenobiotik s regulačními procesy na úrovni receptorů (estrogenní, androgenní, glukokortikoidní, retinoidový) a mechanismů steroidogeneze. Metody umožňují testování důležitých polutantů, stejně jako komplexních vzorků z prostředí.

ARROW - Posuzování referenčních stavů v monitoringu vod [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Jarkovský Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2006—2006 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Vývojový projekt ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Sledování a hodnocení ekologického stavu vod

Vliv nově rozpoznávaných prioritních perzistentních organických polutantů (POPs) na organismy v půdním ekosystému (Projekt GP525/04/P159) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hofman Jakub

Doba řešení Doba řešení: 2004—2006 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Cílem projektu bylo zavést, optimalizovat a validovat baterii testů využívajících půdních organismů a pomocí ní prozkoumat vlivy vybraných prioritních perzistentních organických polutantů (POPs) na půdní ekosystém.

Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP kompatibilních s EU (Projekt SM/250/3/03) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2003—2005 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí, projekt č. SM 250-3-03 (2003 - 2005)

Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí (Projekt GA525/03/0367) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Maršálek Blahoslav

Doba řešení Doba řešení: 2003—2005 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Cílem projektu bylo zavést rozsáhlou databázi ekotoxikologických testů a s jejich pomocí vyhodnotit efekty několika skupin prioritních perzistentních organických polutantů na živé organismy.

Centrum Excelence pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2002—2005 Zadavatel Zadavatel: EU

Cílem tohoto projektu byla integrace slibných výzkumných center ze zemí nově asociovaných k Evropské unii do západoevropského výzkumného prostoru.

Biomolekulární centrum (projekt LC06030) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Damborský Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2000—2005 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Biomolekulární centrum je koncipováno jako expertní pracoviště v oblasti studia struktury a vlastností biologicky významných molekul a polymerů, především proteinů a fragmentů nukleových kyselin. V horizontální rovině je cílem vybudování centra s vynikajícím zázemím v metodách studia biomolekul na atomární úrovni s využitím NMR spektroskopie, počítačového modelování a rentgenové krystalografie spolu s patřičnou podporou v oblasti biochemie a molekulární biologie.

APOPSBAL - Zhodnocení vybraných POPs (PCBs, PCDDs/Fs, OCPs) pocházejích z válečných odpadů v ovzduší a vodních ekosystémech původní Jugoslávie [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2000—2005 Zadavatel Zadavatel: EU

Analýza vybraných POPs (PCBs, PCDDs/Fs, OCPs) v ovzduší a ve vodním prostředí pocházejících z odpadů generovaných během války v bývalé Jugoslávii.

Buněčné a molekulární metody stanovení endokrinní disrupce (Projekt 1K04006) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2004—2004 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Projekt podpořil mezinárodní mobilitu řešitele (Bláha) stáží v USA (Michigan State University, East Lansing) s cílem transferu metod ze zahraničí. Do laboratoří v ČR byly získány unikátní metody studia vlivu toxikantů na steroidogenezi a byly získány prioritní vědecké výsledky o vlivu kontaminovaných sedimentů.

Fotochemie persistentních organických látek v/na ledu [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2002—2004 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Pilotní projekt zaměřený na studium mechanismů fotochemických reakcí modelových látek v tuhých matricích zamrzlých roztoků.

Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. VaV/740/2/01 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2004 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Výzkum a ověřování transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k oxidačním, intoxikačním, acidifikačním a eutrofizačním procesů a následným účinkům na lidskou populaci a ekosystémy včetně souvisejícího modelování přenosu těchto látek.

Strukturně-funkční vztahy biomolekul a jejich role v metabolismu [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Damborský Jiří

Doba řešení Doba řešení: 1999—2004 Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Poznání vztahů mezi strukturou a funkcemi biomolekul je v současné době aktuální nejen v biologii, ale i v řadě příbuzných oborů jako jsou biochemie, medicína, farmacie či zemědělské a environmentální vědy interdisciplinární přístup postihující jak strukturu a dynamiku biomolekul, tak jejich metabolické projevy. Jeden z tradičních postupů analýzy biologických funkcí vychází ze studia modelových organizmů po vrch systémů, zahrnuje stanovení metabolických drah a jejich regulace a konče optimalizací těchto procesů pro praktické aplikace.

Aktivity umožňující rychlou implemantaci Stockholmské konvence o perzistentních organických polutantech v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2002—2003 Zadavatel Zadavatel: UNIDO/GEF

Cílem tohoto projektu byla podpora aktivit vedoucích k implementaci Stockoholmské úmluvy o perzistentních organických látkách v České republice.

Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů. Subprojekt: Fotochemie organických polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehlic. [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2003 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Studie sledovala mechanismy degradace modelových látek i běžných environmentálních polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehličí, právě tak jako v modelovém uspořádání parafinové vrstvy.

Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik těžkých kovů a persistentních organických polutantů ve vztahu k závazkům ČR v rámci Konvence CLRTAP. VaV/740/5/00 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2002 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Vyhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik vyplývajících pro hlavní receptory terestrických ekosystémů (půda,voda) z antropogenní zátěže ovzduší HM a POPs, založené na propočtech kritických zátěží včetně souvisejících bilancí látkových toků POPs.

UNEP/GEF Projekt - Regionální hodnocení perzistentních toxických látek [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2002 Zadavatel Zadavatel: UNEP Chemicals/GEF

Prvním krokem podmiňujícím úspěšnou implementaci mezinárodních dohod o perzistentních organických látkách je vytvoření jejich národních a regionálních inventur.

Projekt SI/340/1/00 - Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika zhodnocení ve vztahu k přírodním katastrofám [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2000—2002 Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Aplikace region-specifického přístupu pro hodnocení ekologických rizik. Zpracování metodického pokynu pro hodnocení ekologických rizik se zvláštním zřetelem na vztah k přírodním katastrofám.Vypracování strategie pro prediktivní analýzu ekologických rizik.

Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (Projekt GA526/98/1147) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 1998—2000 Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Projekt byl zaměřen na studium velikosti, diverzity a mineralizační aktivity půdních mikrobiálních společenstev v ekosystémech horských smrčin a travních porostů říčních niv, stresovaných dlouhodobým vlivem persistentních organických polutantů (POP).