Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Aktivity umožňující rychlou implemantaci Stockholmské konvence o perzistentních organických polutantech v České republice

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2002—2003

Zadavatel Zadavatel: UNIDO/GEF

Mezinárodní projekt

Cílem tohoto projektu byla podpora aktivit vedoucích k implementaci Stockoholmské úmluvy o perzistentních organických látkách v České republice.


Jako první krok při implementaci Stockholmské úmluvy je v každé ze signatářských zemí požadováno vypracování Národní Inventury perzistentních organických látek a jejich starých zátěží. Další krok pak zahrnuje vypracování Národního Implementačního Plánu jako strategie vdoucí k postupnému snižování rizik spojených s těmito látkami. Implementační agenturou zodpovědnou za vývoj těchto dokumentů v ČR bylo konzorcium RECETOX-TOCOEN.


Zpět