Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Centrum Excelence pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2002—2005

Zadavatel Zadavatel: EU

Mezinárodní projekt

Cílem tohoto projektu byla integrace slibných výzkumných center ze zemí nově asociovaných k Evropské unii do západoevropského výzkumného prostoru.


Tento projekt si kladl za cíl navázat vědce a výzkumné instituce z regionu střední a východní Evropy na klíčové experty a výzkumná pracoviště v zemích Evropské Unie a tím prozkoumat a posílit potenciál pro integrovaný celoevropský výzkum v oblasti znečištění prostředí perzistentními organickými polutanty a také napomoci řešení problémů spojených s POPs ve středo- a východoevropských zemích. Projekt má vytvořit platformu pro společné aktivity vědců pracujících v oblasti environmentální chemie, ekotoxikologie, analýzy rizik, degradace a biodegradace, likvidace a remediace, environmentální informatiky a modelování.


Zpět