Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Bioakumulace perzistentních organických kontaminantů v žížalách ve vztahu k jejich biodostupnosti v půdě (Projekt GA503/10/0125)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hofman Jakub

Doba řešení Doba řešení: 2010—2013

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Cíle projektu jsou: zjistit, jak vlastnosti půd a doba setrvání POPs v půdě ovlivňují jejich biodostupnost pro žížaly; ověřit, zda jsou artificiální půdy
vhodný model reálných půd pro bioakumulaci POPs žížalami; určit, které extrakční metody POPs z půdy mohou předpovídat jejich
biodostupnost pro žížaly.


Přítomnost perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě je spojena s ohrožením půdních organismů, rostlin a celých terestrických ekosystémů. Klíčovou roli hraje biodostupnost POPs v půdě, protože pouze biodostupná frakce POPs může být přijata organismy, způsobit v nich toxicitu nebo vstoupit do potravních řetězců. V rámci projektu jsou studovány faktory a procesy ovlivňující biodostupnost vybraných POPs (PAHs, PCBs, HCH, DDT) v půdách pro žížaly Eisenia fetida. Cílem projektu je zjistit, jaký vliv na bioakumulaci POPs v žížalách mají půdní vlastnosti, vlastnosti POPs a jejich doba setrvání v půdě (aging). Na větším souboru půd ověřujeme význam organického uhlíku pro predikci biodostupnosti. Srovnáváme také biodostupnost pro historickou a čerstvou kontaminaci. Srovnávány jsou nejen půdy reálné různých vlastností, ale i půdy artificiální, čímž je ověřováno, zda jsou relevantním standardním a referenčním materiálem při hodnocení rizik POPs pro půdu. Paralelně probíhá během projektu výzkum extrakčních metod, které mohou předpovídat biodostupnost POPs pro žížaly. Výsledky projektu přinesou nové poznatky využitelné při hodnocení ekologických rizik POPs v půdě.

Další členové realizačního týmu v Centru jsou Mgr. Klára Vlčková, Mgr. Lucie Bielská a Doc. Jana Klánová


Zpět