Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (Projekt GA526/98/1147)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 1998—2000

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Projekt byl zaměřen na studium velikosti, diverzity a mineralizační aktivity půdních mikrobiálních společenstev v ekosystémech horských smrčin a travních porostů říčních niv, stresovaných dlouhodobým vlivem persistentních organických polutantů (POP).


Projekt byl zaměřen na studium velikosti, diverzity a mineralizační aktivity půdních mikrobiálních společenstev v ekosystémech horských smrčin a travních porostů říčních niv, stresovaných dlouhodobým vlivem persistentních organických polutantů (POP). Projekt se snažil odpovědět na tyto otázky: (1) do jaké míry je odpověď mikrobiálních společenstev na účinek POP metabolickou reakcí a jak odráží možné změny diverzity na strukturní a genetické úrovni a (2) jaká je toxicita POP, uvolňovaných mineralizací kontaminovaných rostlinných reziduí, vůči mikrobiálním společenstvům podílejícím se na mineralizaci. Hodnocení diverzity a funkceschopnosti mikrobiálních společenstev (obsah mikrobiální biomasy, mineralizační testy, ukazatelé strukturní diverzity - PLFAs genetické diverzity - DNA) bylo prováděno jak u sezónně odebíraných vzorků půd, tak i v řízených pokusech s půdními monolity.


Zpět