Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. VaV/740/2/01

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2004

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Výzkum a ověřování transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k oxidačním, intoxikačním, acidifikačním a eutrofizačním procesů a následným účinkům na lidskou populaci a ekosystémy včetně souvisejícího modelování přenosu těchto látek.


Výzkum a ověřování transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k oxidačním, intoxikačním, acidifikačním a eutrofizačním procesů a následným účinkům na lidskou populaci a ekosystémy včetně souvisejícího modelování přenosu těchto látek. Kvantifikace výskytu přízemního ozónu a ozónových látek, polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich jejich reakčních produktů (oxo a nitro deriváty) a látek souvisejících s výskytem fotochemického smogu. Adaptace stávajících distribučních modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší, přenos a implementace přístupů používaných v zahraničí. Využití modelů pro stanovení prostorového rozložení charakteristik stavu znečištění. Prostorové měření depozičního toku přízemního ozonu s modelem chemických transformací látek znečišťujících ovzduší, které se podílejí na vzniku fotochemického smogu, a modelem rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Popis transformace polyaromatických uhlovodíků.


Zpět