Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik těžkých kovů a persistentních organických polutantů ve vztahu k závazkům ČR v rámci Konvence CLRTAP. VaV/740/5/00

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2002

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Vyhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik vyplývajících pro hlavní receptory terestrických ekosystémů (půda,voda) z antropogenní zátěže ovzduší HM a POPs, založené na propočtech kritických zátěží včetně souvisejících bilancí látkových toků POPs.


Vyhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik vyplývajících pro hlavní receptory terestrických ekosystémů (půda,voda) z antropogenní zátěže ovzduší HM a POPs, založené na propočtech kritických zátěží včetně souvisejících bilancí látkových toků POPs. Vyhodnocení ekoysystémových rizik ze znečištění ovzduší monitorovanými kovy. Vyhodnocení znečištění ovzduší POPs a důsledky na ekosystémy a zdraví lidí. Stanovení příspěvku v celkové expozici ovzduším pro ekosystémy ze zdrojů znečištění. Měření POPs a těžkých kovů ve zvolených environmentálních matricích na vybraných modelových lokalitách ČR. Příprava účelových databází a jejich analýzy v GIS prostředí. Kvantifikace kritických koncentrací vybraných skupin HM a POPs. Výpočty odběrů HM nadzemní biomasou. Aplikace matematických modelů pro kritické zátěže HM a POP a stanovení ekosystémových rizik dle metodologie UN ECE. Vyhodnocení zdravotních rizik HM a POPs na modelových lokalitách.


Zpět