Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí (Projekt GA525/03/0367)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Maršálek Blahoslav

Doba řešení Doba řešení: 2003—2005

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Cílem projektu bylo zavést rozsáhlou databázi ekotoxikologických testů a s jejich pomocí vyhodnotit efekty několika skupin prioritních perzistentních organických polutantů na živé organismy.


Řešení projektu umožnilo využití v ČR unikátního ekotoxikologického centra, které disponuje rozsáhlou sérií biotestů pro hodnocení účinků cizorodých látek a kontaminovaných směsí pro všechny ekologicky významné skupiny organismů (producenti, konzumenti, destruenti) v obou hlavních typech ekosystémů (akvatické a půdní prostředí). S využitím nově zavedených experimentálních modelů se podařilo detailně a komplexně prostudovat ekotoxikologické aspekty řady nově identifikovaných persistentních organických polutantů (POPs), u kterých doposud chyběly vědecké údaje o účincích v prostředí. Mezi nejvýznamnější poznatky získané při řešení projektu patří zejména: (1) průkaz a charakterizace embryotoxicity polychlorovaných parafinů s krátkým a středním řetězcem (SCCPs, MCCPs) v testu FETAX, která však překvapivě nesouvisí s mírou chlorace; (2) získání zcela nových poznatků o akutních a chronických účincích SCCPs a pesticidu toxafenu v rozsáhlých studiích s půdními organismy (mikroorganismy, členovci, hlístice, kroužkovci); (3) průkazy genotoxicity u toxafenu a jeho fotodegradačních produktů, které významně přehodnocují zdravotní rizika tohoto pesticidu; (4) průkaz AhR-závislé (dioxinové) toxicity výšemolekulárních hydroxyderivátů PCBs vznikajících při neočekávaných fototransformacích chlorfenolů v ledu; (5) zjištění vysoce významných potencí modulovat AhR u řady N-heterocyklických derivátů polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (N-PAHs; efekty srovnatelné s 2,3,7,8-TCDD) a nový mechanistický popis aktivace AhR s využitím QSAR modelů; (6) experimentální průkaz vysoké akutní i chronické ekotoxicity N-PAHs pro řadu organismů (účinky v nízkých nanomolárních koncentracích a řádově vyšší toxicita než u homocyklických PAHs) a charakterizace role oxidativního stresu v toxikologii těchto látek. Zavedení unikátních sérií biotestů a nově získané vědecké poznatky o účincích POPs (12 originálních prací, 5 článků opublikováno nebo v tisku v mezinárodních časopisech k datu ukončení projektu) podstatně přispěly k rozvoji ekotoxikologie v ČR a zajistily podmínky pro další kontinuitu výzkumu a mezinárodní konkurenceschopnost v této oblasti.


Zpět