Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Projekt NOP On-line

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2006—2007

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost; AstraZeneca ČR

Národní projekt

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center ČR


Tento projekt vznikl na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti. Projekt je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru ČOS a významných expertů pracujících v dané oblasti. Garančním pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního portálu je IBA LF a PřF MU. Generálním partnerem projektu NOP On-line je společnost Astra Zeneca. Hlavním cílem je vznik informačního portálu, který bude poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v ČR. Na těchto stránkách naleznete mimo jiné přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti. Dlouhodobým cílem tohoto informačního portálu je stát se ústředním informačním zdrojem, který bude propojovat významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto zpřístupňovat veřejnosti v ČR i v zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována populačním epidemiologických datům (Národní onkologický registr), běžícím a připravovaným programům onkologické prevence (monitoring rizikových faktorů, screeningové programy) a významným multi-centrickým projektům a klinickým studiím. Ikdyž je tento informační portál primárně určen především pro jednotlivá Komplexní Onkologická Centra (KOC) a Komplexní Onkologické Sítě (KOS), užitečné informace zde naleznou i ostatní zdravotnická zařízení, pacienti s nádorovým onemocněním, jejich příbuzní a blízcí ale i široká veřejnost odborná i laická.

URL URL: http://www.onconet.cz/


Zpět