Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Možnosti a limity využití říčních a rybničních sedimentů v zemědělství (projekt QH82083)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Sáňka Milan

Doba řešení Doba řešení: 2008—2011

Zadavatel Zadavatel: NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum

Národní projekt

Cílem projektu je stanovení a upřesnění limitů pro vytěžené sedimenty aplikované na půdu, optimalizace systému hodnocení jejich efektů a získání dalších poznatků, potřebných pro jejich bezrizikovou aplikaci. Poznatky budou využity v návrhu úprav legislativy.


Hlavním řešitelem projektu je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. ). Masarykova Univerzita (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) je spoluřešitel stejně jako Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Účelem projektu je získání poznatků, které budou zapracovány do legislativy, týkající se využití rybničních a říčních sedimentů v zemědělství (aplikace na zemědělskou půdu, respektive využití sedimentů a vytěžených zemin pro terénní úpravy). To se týká především upřesnění limitních obsahů rizikových prvků a perzistentních organických polutantů, včetně inkorporace moderních poznatků o jejich osudu (např. mobilitě, biodostupnosti) v půdě po aplikaci sedimentů. Dalším účelem je doplnit chemicky orientovanou část rozhodovacího procesu o systém hodnocení možných vlivů aplikace sedimentů na fyzikální charakteristiky půd, na mikrobiální (bioindikace) a ekotoxikologické (biotesty) vlastnosti půd. Tento návrh komplexního systému hodnocení by měl reflektovat současný stupeň vědeckého poznání dané problematiky a také současné trendy EU politiky v oblasti ochrany půd, nakládání s odpady a managementu kontaminovaných ploch.

Dalšími členy řešitelského týmu v Centru jsou: Dr. Jakub Hofman, Dr. Pavel Čupr a Mgr. Jana Vašíčková


Zpět