Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Stanovení sady biologických efektů atmosferických polutantů in vitro

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Novák Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2010—2012

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Základním cílem projektu je získat detailní informace o sezónní variaci a distribuci biologicky aktivních atmosferických polutantů mezi plynnou fázi vzduchu a sadu šesti respirabilních frakcí vzdušného aerosolu in vitro. Získaná toxikologická data budou porovnána s výsledky chemických analýz.


Znečištění ovzduší představuje závažný problém dneška. Přestože je známo, že vzdušné polutanty vyvolávají u exponovaných organizmů řadu toxických účinků, stále se pro hodnocení znečištění atmosféry používají převážně chemické přístupy, které nejsou schopny detailně popsat celkové složení ani toxické efekty komplexních směsí polutantů. Navrhovaný projekt vyhodnotí nebývale širokou škálu biologických efektů in vitro. Studie popíše cytotoxicitu, genotoxicitu, toxicitu dioxinového typu, estrogenitu a androgenitu směsí polutantů přítomných v plynné fázi vzduch a v šesti respirabilních velikostních frakcích vzdušného aerosolu. Vzorky vzduchu budou sbírány na vybraných lokalitách lišících se mírou a typem znečištění. Detailní shrnutí sezónní variability a distribuce biologicky aktivních látek mezi plynnou frakci a jednotlivé frakce aerosolu spolu s daty z chemických analýz poskytne unikátní informace, které mohou posloužit k významnému vylepšení hodnocení environmentálních rizik.


Zpět