Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Vliv nově rozpoznávaných prioritních perzistentních organických polutantů (POPs) na organismy v půdním ekosystému (Projekt GP525/04/P159)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hofman Jakub

Doba řešení Doba řešení: 2004—2006

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Cílem projektu bylo zavést, optimalizovat a validovat baterii testů využívajících půdních organismů a pomocí ní prozkoumat vlivy vybraných prioritních perzistentních organických polutantů (POPs) na půdní ekosystém.


Cílem projektu bylo zavést, optimalizovat a validovat baterii testů využívajících půdních organismů a pomocí ní prozkoumat vlivy vybraných prioritních perzistentních organických polutantů (POPs) na půdní ekosystém. Tyto cíle projektu byly zcela splněny. Díky projektu vznikl v ČR nový výzkumný tým zaměřený na půdní ekotoxikologii – SOILETOX a projekt také umožnil nadstandardní zapojení studentů. Hned začátkem řešení projektu byla zavedena ucelená sada půdních ekotoxikologických testů zahrnující testy s mikroorganismy a půdními bezobratlými (E. fetida, E. albidus, E. crypticus, F. candida, C. elegans a další). Jedná se o v ČR unikátní systém, který umožňuje komplexní a systematické studium účinků POPs v půdním prostředí. Během řešení projektu byly zavedené metody použity pro tři ekotoxikologické studie modelových POPs: chlorované parafiny, toxafen a azaPAHs. Byla prozkoumána ekotoxicita těchto látek a odhadnuto riziko jaké představují residua těchto látek v půdě. Byla naměřena toxicita 9 PAHs a azaPAHs pro roupici E. crypticus a byla provedena analýza vztahů mezi strukturou a toxicitou (QSAR) těchto látek v půdním prostředí. Byl rozvíjen výzkum ekotoxikologie hlístic a mikroorganismů, které dosud pro hodnocení účinků POPs v půdě byly používány zřídka. V rámci projektu byly také rozvíjen specifický výzkum biodostupnosti POPs v půdním prostředí. Pro výzkum POPs byly také zavedeny biochemické markery u roupic E. albidus a E. crypticus. Zavedení unikátní série půdních biotestů a nově získané vědecké poznatky o účincích POPs v půdním prostředí (8 originálních prací, 23 konferenčních příspěvků) podstatně přispěly k rozvoji ekotoxikologie v ČR a zajistily podmínky pro další kontinuitu výzkumu a mezinárodní konkurenceschopnost v této oblasti.


Zpět