Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty In vitro modely pro studium endokrinní disrupce - účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hilscherová Klára

Doba řešení Doba řešení: 2005—2007

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Cílem projektu bylo zavedení a validace v ČR unikátní baterie in vitro testů pro detekci potenciálu environmentálních polutantů a jejich směsí negativně ovlivňovat endokrinní systém organismů (endokrinní disrupce). Navržené testy studují interakce xenobiotik s regulačními procesy na úrovni receptorů (estrogenní, androgenní, glukokortikoidní, retinoidový) a mechanismů steroidogeneze. Metody umožňují testování důležitých polutantů, stejně jako komplexních vzorků z prostředí.


Základním cílem projektu bylo zavést a optimalizovat baterii in vitro testů pro studium působení xenobiotik na důležité mechanismy endokrinní regulace na úrovni receptorů (estrogenní, androgenní, glukokortikoidní, retinoidový) a steroidogeneze. Dalším krokem bylo využití zavedených in vitro modelů společně se specifickým testem dioxinové toxicity (AhR-závislá toxicita) pro predikci potenciálu vybraných prioritních organických polutantů a huminových látek pro působení sledovanými mechanismy, detekci a charakterizaci interakcí polutantů s hormonálními receptory a mechanismy steroidogeneze a tudíž doplnění ekotoxikologické charakteristiky těchto látek. Důležitým cílem bylo prostudování možnosti aplikace in vitro testů pro hodnocení přítomnosti látek se specifickým mechanismem účinku v různých složkách životního prostředí, v komplexních kontaminovaných matricích a reálných vzorcích. Metodiky zavedené v rámci projektu byly využity v několika terénních studiích, kde umožnily charakterizaci zatížení látkami se specifickým účinkem v říčních sedimentech, půdách kontaminovaných dopravou či pevné i plynné frakci ovzduší. Výstupy projektu zahrnovaly 15 článků v mezinárodních odborných časopisech, 8 sborníkových příspěvků a 26 konferenčních vystoupení.


Zpět