Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Moderní přístupy hodnocení sorpce perzistentních organických polutantů v půdě

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bielská Lucie

Doba řešení Doba řešení: 2010—2010

Zadavatel Zadavatel: FRVŠ

Národní projekt

Cílem projektu je zavedení nových úloh spojených s využitím superkritické fluidní extrakce (SFE) mezi úlohy stávajících předmětů zaměřených na laboratorní výuku studentů chemie životního prostředí, ekotoxikologie a příbuzných oborů.


Sledování osudu látek v prostředí je jedním ze základních směrů environmentální chemie. Detailní studium sorpčních a desorpčních procesů v půdních matricích je nezbytné pro vyhodnocení rizik spjatých s výskytem nebezpečných látek v daném kompartmentu životního prostředí, pro stanovení jejich mobility a distribuce do jiných složek prostředí a určení škodlivého vlivu na živé organismy. V rámci předkládaného projektu zaměřeného na rozvoj laboratorní výuky budou studenti seznámení s technikou přípravy půdní matrice pro vybrané experimenty, postupem obohacení vzorku o vybrané kontaminanty, moderní metodou superkritické fluidní extrakce a klasickými technikami kapalinové extrakce (Soxtec, extrakce kapalina-kapalina, třepání do roztoku chloridu vápenatého) a experimentálním postupem pro sledování kinetiky sorpce a stanovení sorpčního koeficientu (metoda OECD 106).


Zpět