Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty ChemPoint - vědci pro chemickou praxi (Projekt EE2.4.12.0026)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2010—2011

Zadavatel Zadavatel: Evropský sociální fond a státní rozpočet

Národní projekt

Cílem řešení tohoto projektu v Centru je vytvoření komunity EnviroPoint. Do náplně komunity patří pracovní semináře a workshopy. Cílem je propojovat vědce zabývající se environmentální problematikou s lidmi z aplikované praxe ze stejné oblasti. Součástí je také prezentace aktivit komunity odborníkům i široké veřejnosti.


Hlavním řešitelem je VUT Brno a partněři projektu jsou: Masarykova univerzita (CTT, Přírodovědecká fakulta), Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, a Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy.

Projekt ChemPoint je zaměřen na vytvoření kontaktního místa a dalších nástrojů pro usnadnění komunikace mezi výzkumnými pracovníky a aplikační sférou ve vybraných oblastech chemie, kterými se zabývají na projektu zúčastněné instituce. Projekt má 3 roviny: 1. Vytvoření technického zázemí ve formě webového portálu a asistenčního poradenského místa. Portál má sloužit jako místo nabídky výzkumných a vývojových aktivit VaV institucí v chemických disciplínách. 2. Příprava a pilotní realizace vzdělávacích aktivit zaměřených především na vědecko-výzkumné pracovníky. Vzdělávání zahrnuje školení v dovednostech podporujících přenos poznatků VaV do praxe, pracovní stáže na pracovištích podniků, apod. 3. Vytvoření úzce specializovaných odborných komunit s cílem zintenzívnit výměnu informací mezi experty ve svém oboru. Náplní jsou workshopy se zástupci podniků, populárně vědecké články odborníků, databáze firem a výzkumných pracovišť relevantní k dané problematice, nabídky technologií apod.

URL URL: http://www.fch.vutbr.cz/cs/celozivotni-vzdelavani/esf/chempoint.html


Zpět