Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Environmentální důsledky fotochemických transformací v ledu a sněhu. (GA205/05/0819)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2005—2007

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Tento projekt sledoval mechanismy fotodegradace běžných environmentálních polutantů v ledu a ve sněhu včetně dopadů těchto degradací na toxicitu těchto matric.


Bylo prokázáno, že fotochemické reakce v tuhých matricích, jako je led, probíhají zcela jinými mechanismy než v kapalných roztocích. Při zamrzání roztoků dochází k vysokému zakoncentrování organických látek na hranicích ledových zrn a následně k polymeračním reakcím. Produkty takových reakcí jsou často toxičtější než výchozí látky, což může mít environmentální důsledky, zejména pokud připustíme scénář dalšího oteplování a tání polárních ledovců.


Zpět