Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (MONETPOP)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Čupr Pavel

Doba řešení Doba řešení: 2013—2015

Zadavatel Zadavatel: TAČR

Národní projekt

Cílem projektu je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních polutantů (dále POPs) ve volném ovzduší v ČR metodou pasivního vzorkování.


Tato monitorovací síť bude v souladu s požadavky zadavatele poskytovat data vhodná pro hodnocení prostorových a časových trendů výskytu POPs v ovzduší ČR. Dílčím výsledkem projektu budou nové certifikované metodiky pro práci s pasivními vzorkovači a jejich aplikace při sledování emergentních polutantů. Budou také realizovány kalibrační studie ke zpřesnění metod přepočtu koncentrací měřených pasivními vzorkovači na skutečné atmosférické koncentrace. Z těchto studií zároveň vyplyne pro jednotlivé sledované látky optimální doba expozice. Tyto parametry se stanou základem připravované metodiky pasivního vzorkování. Významným výstupem tedy bude certifikovaná metodika aplikace pasivních vzorkovačů v dlouhodobém monitoringu koncentrací POPs ve volném ovzduší v ČR. Realizací tohoto projektu vznikne reprezentativní monitorovací síť pro sledování obsahu POPs ve volném ovzduší ČR pro potřeby MŽP, související s plněním závěrů mezinárodních úmluv a dohod o chemických látkách.

Projekt TB010MZP057 je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.


Zpět