Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkami (ASSESSPOP)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2013—2015

Zadavatel Zadavatel: TAČR

Národní projekt

Tento multifunkční repozitář environmentálních dat bude sloužit jako nástroj pro analýzu výskytu POPs v životním prostředí. Umožní sledování časových a prostorových souvislostí a vizualizaci výskytu POPs v ČR ve formě grafů a map. Bude se jednat o zdroj dat pro využití v dalších odborných výstupech a také o validovaný zdroj výstupů pro naplňování svých závazků vyplývajících z článků 7 a 15 Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a ustanovení v článcích 9 a 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách.


Hlavní činnosti a doba realizace:

  1. Nástroje pro import, standardizaci a integraci různých zdrojů dat (2013–2014)
  2. Vývoj nástrojů pro uživatelsky definované exporty dat (2013–2014)
  3. Vývoj analytických online nástrojů (2013–2015)
  4. Vývoj a tvorba mapových vizualizací (2014–2015)
  5. Technologická příprava systému – interoperabilita (2014–2015)

Projekt TB010MZP058 je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Výstupy a výsledky projektu

 


Zpět