Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty NeedleNet

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Čupr Pavel

Doba řešení Doba řešení: 2014—2014

Zadavatel Zadavatel: Evropský fond regionálního rozvoje, OP přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007–2013, Fond mikroprojektů

Needle – net je projektem příhraniční spolupráce České a Slovenské republiky, který je realizovaný v průběhu roku 2014.


 

Na projektu participuje Výskumný ústav vysokohorskej biológie VÚVB, který sídlí v Tatranskej Javorine a je vědeckou institucí Žilinské univerzity a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox, Masarykova univerzita). Hlavním cílem projektu Needle-net je zahájení intenzivní spolupráce a realizace pilotní studie založené na příhraniční spolupráce obou pracovišť. Odborným cílem mikroprojektu je výzkum a ověření nové metody stanovení zátěže volného ovzduší pomocí biomonitoringu s vzorkovací matricí jehličí borovice kleč (Pinus mugo Turra.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Pozornost je zaměřená na stanovení zátěže perzistentních organických polutantů (POPs), těžkých kovů a sledovaní míry genotoxicity hodnoceného prostředí pomocí testu abortivity pylových zrn pro vybrané lokality Velké, Malé Fatry, Nízkých a Vysokých Tater. Získaná data se následně použijí pro případné zpřesnění stávajícího evropského modelu distribuce těchto typů polutantů. Výsledky budou zahrnuty do systému GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System) a budou tím poskytnuty široké veřejnosti, místní a regionální správě, zákonodárcům, environmentálním agenturám i nevládním organizacím.

Ke stažení:
Informační brožura projektu Needle-net
( PDF soubor, 2,4 MB)

Pro potřeby projektu bylo zvolených 26 vzorkovacích míst nacházejících se na území Slovenské republiky v žilinském, trenčianském, banskobystrickém a prešovském kraji. Výběr lokalit byl podmíněný geologickým podložím vybraných pohoří, orientací světových stran, nadmořskou výškou a potenciálem k dálkovému transportu. Dálkovým transportem mohou být přenášeny imise na sledované území z jižního Polska nebo Moravskoslezského kraje z České republiky, kde je intenzivní průmyslová výroba.

Výsledky projektu:
(ukázka; ostatní výsledky projektu jsou na portálu www.genasis.cz)

Při porovnaní hladin koncentrací organických látek vzhledem ke stáří jehličí v případě PCBs a OCPs lze konstatovat, že míra koncentrací roste se zvyšujícím se věkem jehličí (2. a 3. ročník) ve všech hodnocených vysokohorských oblastech (obr. 3).

V grafu výsledků koncentrací olova je uvedena hladina naměřená ve všech vysokohorských oblastech v 1.–5. ročníku jehličí Pinus mugo Turra. Pozorovaný byl postupný nárůst olova s věkem jehličí. Z dílčích výsledků je zřejmé, že jehličí Pinus mugo Turra představuje matrici schopnou postupné kumulace (obr. 4).

Projekt svými výsledky poskytl mnoho zajímavých výstupů a podnětů pro další práci. Jejich bližší prezentaci je možné si prohlédnout v přiložené informační brožuře ( PDF soubor, 2,4 MB). Detailní výsledky jsou pak k dispozici na www.genasis.cz.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4


Zpět