Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2015—2016

Zadavatel Zadavatel: EHP fondy 2009–2014

Cílem projektu je podpořit lepší interpretaci globálně dostupných dat o kontaminaci ovzduší perzistentními organickými polutanty (POPs) a přesnější analýzu jejich dlouhodobých trendů.


Projekt DA VINCI vychází z analýzy aktuálních priorit identifikovaných v řadě evropských i národních strategických dokumentů zejména v souvislosti s realizací Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs). Z těchto dokumentů jasně vyplývá potřeba analyzovat dlouhodobé trendy koncentrací těchto látek v prostředí a lidských tkáních pro účely hodnocení efektivity přijatých opatření.
K tomu přispěje naplnění dílčích cílů projektu, zejména

  • identifikace nejistot pramenících z kompilace dat pocházejících z různých zdrojů,
  • zpřesnění interpretace výsledků pasivních vzorkovacích sít a analýza jejich srovnatelnosti s konvenčními metodami pro účely společné interpretace trendů,
  • nové způsoby analýzy, prezentace a interpretace výsledků použitelné pro odbornou komunitu uživatelů i laickou veřejnost.

Projekt využívá dlouhodobých zkušeností NILU (Norský ústav pro výzkum ovzduší) z mezinárodních monitorovacích sítí (EMEP, Evropský monitorovací a hodnoticí program) i centra RECETOX z provozu a koordinace takových sítí (MONET). Staví na expertíze zapojených odborníků, na existujících kapacitách akreditovaných stopových laboratoří výzkumné infrastruktury RECETOX a zejména na existenci dvou významných datových zdrojů: systému GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System) spravovaného RECETOX a systému EBAS (NILU). Zatímco GENASIS shromažďuje data o POPs získaná ze sítí pasivního monitoringu ovzduší v České republice, Evropě, Asii a Africe, EBAS poskytuje data o aktivním měření volného ovzduší a atmosférické depozice v evropské síti EMEP. Dlouhodobý charakter obou monitorovacích programů a jejich částečný překryv nabízejí možnost společné analýzy a odvození obecně platných závěrů metodicky využitelných při hodnocení a interpretaci globálních dat. Projekt tím přispěje k dosažení výstupů programu (Posílená realizace environmentálních monitorovacích programů) i naplnění jeho celkových výsledků (Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech).

Projekt Da Vinci (EHP-CZ02-OV-1-059-01-2014) je řešen za podpory EEA Grants.

 

                   

 

URL URL: http://davinci.recetox.muni.cz/


Zpět